រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English Khmer Learning - OTHER, OTHERS and ANOTHER

1 Просмотры
Издатель
រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English Khmer Learning - OTHER, OTHERS and ANOTHER :


ដើម្បីមើលវីដេអូថ្មីៗទៀត សូមចុច subscribe:


Playlists:
ENGLISH KHMER LEARNING:
Translation - បកប្រែ ៖
Vocabulary - ពាក្យអង់គ្លេស ៖
Conversation - សន្ទនា ៖
3000 Words:
Questions & Answers:
English is fun:
English for Cambodia:


More videos:
English for Tourists AT THE HOTEL English Khmer Learning ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ទេសចរ សន្ទនាអង់គ្លេស:

រៀនអង់គ្លេស English Khmer Learning, Vocabulary, Translation, Listening and Reading - A Lost Child :
រៀនអង់គ្លេស English Khmer Learning, Vocabulary, Translation, Listening and Reading - A Greedy Woman :

រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English Khmer Learning | DREAM សុបិន | អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English for Cambodia :
អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ Study English Khmer | UNDERSTAND យល់ | រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English for Cambodia :
អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ Study English Khmer | REMEMBER ចងចាំ | រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English for Cambodia :
រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English Khmer Learning | WALK ដើរ | អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English for Cambodia :
រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English Khmer Learning | WAIT រង់ចាំ | អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English for Cambodia :
រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English Khmer Learning | Should, Ought to, Had Better | ភាសាអង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ ៖
រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English Khmer Learning | PROMISE សន្យា | អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English for Cambodia :
រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English Khmer Learning | USED TO ធ្លាប់, ស៊ាំ | អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English for Cambodia :


English Khmer Translation #8 រៀនបកប្រែថ្នាក់ដំបូង ភាសាអង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ ៖
English Khmer Translation #7 រៀនបកប្រែថ្នាក់ដំបូង រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ ៖


Beach Vocabulary English Khmer Words ពាក្យអង់គ្លេសប្រើប្រចាំថ្ងៃ អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ :
UK vs US English Words, British and American Vocabulary, Study English Khmer អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ :
អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ English Khmer Learning | A Cup of Coffee, A Glass of Milk ៖
ពាក្យអង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ English Khmer Vocabulary | -FUL & -LESS Adjectives | រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ ៖
English Khmer Vocabulary | Body Parts ផ្នែកនៃរាងកាយ | រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ, ពាក្យអង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ ៖
English Khmer Learning, Medical English Vocabulary រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ, ពាក្យអង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ ៖
300 Common Uncountable Nouns in English | English Khmer Vocabulary ពាក្យអង់គ្លេសប្រើប្រចាំថ្ងៃ ៖
650 Common English Adjectives | English Khmer Vocabulary ពាក្យអង់គ្លេសប្រើប្រចាំថ្ងៃ រៀនអង់គ្លេស ខ្មែរ ៖
650 Common English Verbs | English Khmer Vocabulary ពាក្យអង់គ្លេសប្រើប្រចាំថ្ងៃ រៀនអង់គ្លេស ខ្មែរ ៖

រៀនអង់គ្លេស រៀនភាសាអង់គ្លេស ខ្មែរ, អង់គ្លេសខ្មែរ, អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ, អង់គ្លេសប្រែខ្មែរ, បកប្រែអង់គ្លេស ខ្មែរ, Study English Khmer, English for Cambodia, English Khmer learning, English Khmer translation

#រៀនភាសាអង់គ្លេស #អង់គ្លេសបកប្រែខ្មែរ #another
Категория
Обучающее видео
Комментариев нет.